verdubbeling van de rijksweg N33

Rijkswaterstaat en provincie Groningen werken gezamenlijk aan de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans geven aan de leefbaarheid, duurzaamheid en economische ontwikkelingen van Noordoost-Groningen.


Op dit moment werkt de projectorganisatie de ontwerpen verder uit en worden de effecten op de omgeving onderzocht. We vinden het belangrijk om de omgeving actief te betrekken bij de plannen. Door middel van bijeenkomsten, werksessies en keukentafelgesprekken zoeken we naar mogelijkheden om waarde toe te voegen aan de omgeving. Want de N33 is meer dan asfalt!

N33 Midden. Meer weg, meer waarde 

Eind vorig jaar is opdracht gegeven aan ingenieursbureau Sweco om de onderzoeken uit te voeren. Hiermee is de Verkenning van start gegaan. 
In de Verkenning worden de 5 alternatieven voor de verdubbeling nader uitgewerkt en worden de effecten onderzocht. 
 
Participatie is een belangrijke ambitie van het project, dus de omgeving wordt de komende tijd actief betrokken. 
Om de omgeving te betrekken zijn er diverse bijeenkomsten gepland voor de thema’s ontwerp, duurzaamheid en landbouw. 
Het zijn er heel wat, maar er worden per thema belangenvertegenwoordigers uitgenodigd. 
De bijeenkomsten zijn dus niet voor een breed publiek. Als de resultaten van de onderzoeken en de ontwerpen in mei gereed zijn worden er wel twee informatiebijeenkomsten voor burgers georganiseerd. 
 
Op basis van de onderzoeken en ontwerpen kunnen de bestuurders eind dit jaar besluiten over een gedragen voorkeursalternatief. Dit wordt ook nog ter besluitvorming behandelt in de Provinciale Staten. 
Daarna wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt in een Ontwerp-tracébesluit en vervolgens een Tracébesluit. 
 
 
Er is gewerkt aan de website www.n33midden.nl  
Ondersteunend aan de ontwerpsessies wordt gebruik gemaakt van de online participatie-tool Imby. 
Hierop worden, n.a.v. de eerste ontwerpsessie, de bijgewerkte ontwerptekeningen online gezet en daar kan iedereen dan op reageren.

Lex Geesink, 

Coordinator beleid gemeente Appingedam