Nieuwsbrief N33-midden 16 oktober 2018


Alternatief X1 definitieve keuze voor verdubbeling N33 Midden
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen
hebben het Voorkeursalternatief voor het project verdubbeling N33 Midden vastgesteld. Er is
definitief gekozen voor alternatief X1 dat uit de omgeving is aangedragen. Het alternatief scoort
het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Eems/Dollard regio, en kent ook een
groot draagvlak in de omgeving. Ook biedt dit alternatief de beste kansen voor herstel van de
oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur. Nadat in januari 2018 de voorgenomen keuze
voor het X1 alternatief was gemaakt, volgde een consultatieronde met de omgeving. Ook is een
extra advies gevraagd van de commissie m.e.r. en zijn varianten voor de zuidelijke ontsluiting
Appingedam verder bekeken.
De in februari en maart gehouden consultatieronde heeft naast enkele bezwaren vooral veel positieve
reacties gebracht. Dit heeft het bestuurlijk duo gesterkt in de overtuiging dat X1 een breed gesteunde
keuze is. Wat niet wegneemt dat er nog zorgen zijn, maar daar gaat de omgeving komende periode
weer bij worden betrokken.

Consultatieronde
Er is samen met ondernemers en gemeente Appingedam nader onderzoek naar de zuidelijke
aansluiting van Appingedam gedaan, omdat beiden zorgen hebben geuit over de bereikbaarheid van
bedrijventerrein Fivelpoort en Woldweg. Vijf opties zijn onderzocht, maar blijken allemaal ruimtelijk en
landschappelijk grote gevolgen te hebben, qua effecten (verkeer, bereikbaarheid) weinig meerwaarde
te hebben en de uitgangspunten van het voorkeurstracé te veel teniet doen. Daarom hebben deze
varianten niet tot verdere aanpassing van het ontwerp geleid. Samen met direct betrokkenen wordt de
aansluiting aantrekkelijk gemaakt door middel van ontwerpaanpassingen en bewegwijzering.
Wat betreft de zorgen over de drukte op de Farmsumerweg is geconcludeerd dat de oorzaken hiervan
vooral buiten het project N33 Midden liggen. De provincie Groningen gaat de gemeente Appingedam
ondersteunen bij het onderzoek naar oplossingen.
Ten opzichte van het voorgenomen Voorkeursalternatief is, ook als resultaat uit de consultatie, nu
besloten om ter hoogte van het buurtschap Korengarst (bij Noordbroek), de weg enkele meters
te verleggen. Hiermee wordt consequent dezelfde bermbreedte en obstakelvrije breedte langs de
N33 gehanteerd om daarmee de problemen op de parallelweg, langs de N33 met betrekking tot
wateroverlast en verblinding tegen te gaan.

Hoe nu verder?
Het Voorkeursalternatief wordt op grond van de
Tracéwet nu uitgewerkt tot een (Ontwerp)Tracébesluit
(OTB). Dit is de fase waarin het ontwerp verder op
detailniveau wordt uitgewerkt. We betrekken de
omgeving in ontwerpsessies voor deze verdere
uitwerking van de weg en de inpassingen in de
omgeving. Eind deze week volgt een nieuwsbrief
met data en inhoudelijke informatie over de
ontwerpsessies. Hierin staat hoe en waar men
zich kan opgeven voor deze sessies.
De OTB fase wordt medio 2019 afgerond. Daarna volgt
een inspraakronde en kan er gestart worden met de
voorbereidingen van de realisatiefase. De verwachting
is dat in 2021 de daadwerkelijke uitvoering start en de
verdubbeling uiterlijk 2024 gereed is.