N33 niewsbrief 17 april 2018

Besluit over definitief tracékeuze volgt


Het bestuurlijk duo heeft nog geen besluit genomen over een definitief tracékeuze. Zoals
eerder gecommuniceerd gaan we het advies van de Commissie m.e.r.
(Milieueffectenrapportage) en de ingediende zienswijzen meenemen bij het maken van
deze keuze. De commissie m.e.r. heeft een voorlopig advies uitgebracht. We willen dit
voorlopige m.e.r. advies verder verwerken en een aanvulling op de m.e.r. 1e fase maken.
De aanvulling op de rapportage wordt vervolgens opnieuw ter advies aan de Commissie
voorgelegd. De definitieve tracékeuze wordt na het definitieve advies van de commissie
m.e.r. genomen.

De aard van het advies en een zorgvuldige aanpak, vraagt meer tijd dan eerder is aangegeven.
Een advies zoals van de Commissie m.e.r. draagt bij aan een zorgvuldige besluitvorming en
uiteindelijk een vlotter verloop van het project. De verwachting is dat het bestuurlijk duo na de
zomer een definitieve keuze kan maken. Een besluit door Provinciale Staten vindt naar verwachting
in het najaar plaats.Huidige brug N33 over het afwateringskanaal bij Tjuchem

 Ingebrachte zienswijzen

Na de keuze voor het voorlopige voorkeursalternatief X1 was er tussen 16 februari en 16 maart
voor iedereen de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Onze ervaring is dat zienswijzen in de
regel gaan over zaken waar de indieners het niet mee eens zijn of waar ze zorgen over hebben.
Wat opvalt is dat er in dit geval ook veel positieve zienswijzen zijn ingediend. Hieronder staan op
hoofdlijnen de aard van de reacties:
• Indieners zijn het eens met de keuze voor alternatief X1; 
• Indieners zijn het eens met variant X1, maar hebben zorgen over verkeerseffecten, de
veiligheid op het onderliggend wegennet of de leefbaarheid (uitzicht, geluid- en
lichthinder);
• Indieners zijn het eens met verdubbeling, maar niet met keuze voor alternatief X1;
• Indieners zijn het eens met de verdubbeling, maar hebben zorgen/ zijn het oneens met
gemaakte keuzes in het voorkeursalternatief zoals hoogteligging en de wijze waarop
andere wegen al dan niet aansluiten op de N33;
• Indieners zijn het niet eens met de verdubbeling.

 Nota van Antwoord

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een antwoord op de ingebrachte zienswijze.
Deze nota van Antwoord is gekoppeld aan het definitieve besluit Voorkeursalternatief. De Nota
volgt daarom ook na de zomer.
We houden u op de hoogte. Mocht u nu toch eerder vragen hebben, neem dan contact op met Ina
de Lange, omgevingsmanager N33 Midden en te bereiken op 06-55 19 04 73 of stel uw vraag via
de website n33midden.nl.